Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

 

čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti 

JR Company s.r.o. so sídlom Buková 290 , 

919 10 Buková Slovenská republika,

IČO: 46739360, DIČ: 2023552740, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:29725/T

Spoločnosť JR Company s.r.o. nie je platiteľ DPH (zaregistrovaný podľa §7a)

(ďalej len „Predávajúci") a

kupujúceho (ďalej len. Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného

Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej

stránke Predávajúceho www.moredarcekov.sk (ďalej len

moredarcekov.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom

elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre

kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na

stránke www.moredarcekov.sk

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na

www.moredarcekov.sk

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi

predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky

zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej

republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa

vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom

č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z.,

o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,

zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom

znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy

neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z.,

obchodný zákonník, zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných

údajov, vše v platnom znení.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo

právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom

elektronického obchodu na stránke www.moredarcekov.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár,

obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky

elektronického obchodu na stránke www.moredarcekov.sk a celková cena

tohto tovaru spracovaná systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku

Predávajúceho na stránke www.moredarcekov.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho:

JR Company s.r.o.

Telefónny kontakt: 0948 /19 19 17 (volať medzi 9:00 – 17:00)

E- mail: info@moredarcekov.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a

uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj

spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené podľa

príslušného zákona.

Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z

prehliadača Kupujúceho na www.moredarcekov.sk


čl. 2

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné

vyplnenie všetkých registračných formulárov Kupujúcim a následné potvrdenie

objednávky resp. skladových zásob zo strany Predávajúceho. 

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola

spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky

požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená

Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo

alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných

osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe

záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci

je povinný potvrdiť alebo zrušiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu

Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej

objednávky Kupujúceho a to v čo najkratšom čase po jej doručení Predávajúcemu,

inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami

nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej

objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade

zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky

potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom

upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej

na e-mailovú adresu info@moredarcekov.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a

priezvisko, sídlo/bydlisko ,IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová

adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa

za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

e. Okamih dodania tovaru(deň/hodina), ak sa Kupujúci dohodne s

Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru

(ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného

tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zastupca).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho

článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade

pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov

elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo

doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo

doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická

objednávka považuje za úplnú.

 

čl.3

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania

dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť,

ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom

zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane,

Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o

ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú

sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet

v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

čl. 4

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese JR Company s.r.o. , Buková 290, 91910 Buková, info@moredarcekov.sk, 0948191917. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ( http://www.moredarcekov.sk/informacie/info/vzorovy-formular-na-odstupenie-od-zmluvy/ ), ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali v potrvdzovacom emaily info@moredarcekov.sk. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej adresy info@moredarcekov.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom - info@moredarcekov.sk).“
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy ako aj vrátený tovar v neporušenom originálnom obale. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ - Zákazník iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  - § 10 ods. 3 zákon č. 102/2014 Z.z. .
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a následnom posúdení tovaru. 


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr 
V súvislosti s dodaním tovaru možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spoločnosť JR Company s.r.o. zodpovedá počas reklamácie/vrátenie tovaru za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru zo strany JR Company s.r.o. v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť

Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň

musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom

stave s dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu

dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú

adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako

miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku

zruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť

Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej

zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho,

Náklady na zaslanie tovaru od Predávajúceho Kupujúcemu a vrátenie

tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar

plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok

Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky

a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

čl. 5

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom

moredarcekov.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena

sa uvádza bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť

(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na moredarcekov.sk s tým, že nové ceny tovarov

sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na moredarcekov.sk.

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V

prípade, ak sa na www.moredarcekov.sk objaví pri niektorom tovare cena

evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne

známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby

systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci

nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu

ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s

riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

 

čl. 6

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v mene EURO platbou na poštovú dobierku,

alebo kuriérsku dobierku, alebo platbou vopred na účet Predávajúceho.

Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou

službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v

elektronickej objednávke na účet JR Company s.r.o.

Banka : Tatrabanka

čislo učtu : 2927879312

Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

 

 

čl. 7

Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti

tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo

najkratšom termíne, spravidla 1 pracovný deň najneskôr však

do 15 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie

elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania

uvedené v elektronickej objednávke.

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status

elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v

systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež

upozornený emailom.

Tovar je dodávaný do predajne Rozličný a darčekový tovar Trstín

v priestoroch obchodu Trstín č. 199 , 919 05 Trstín, kde si ho

Kupujúci môže prevziať osobne.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby resp.

Slovenskou poštou na dobierku na adresu miesta dodania uvedenú

Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska

služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru

Kupujúcemu a záväzne si sním dohodne presný  čas dodania tovaru

Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si

záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a

nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za

škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu alebo kuriérskej službe v

dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného

dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Ak tovar bude dodaný

na dobierku Slovenskou poštou

je nutné si ho vyzdvihnúť  na príslušnej pošte a zaplatiť za prevzatý

tovar ak nebolo v elektronickej objednávke dohodnuté inak,

napr. že Kupujúci si zvolil platbu vopred.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a

zaplatením kúpnej ceny.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je

Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený,

nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade

jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom

- kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas

prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému

poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie

z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá,

ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný

predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.

Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Tovar dodáva Predávajúci najmä na území Slovenskej republiky.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp.

iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a

vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a

príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

čl. 8

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia

Záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru

Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní

Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru),

ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne

zaplatený.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla

Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v

originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej

reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením

tejto reklamácie.

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný

poriadok zverejnený na stránke moredarcekov.sk.

 

čl. 9

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v

prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné

strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení

najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich

vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v

legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné

si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje

Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

čl. 10

Zodpovednosť za chyby na stránke internetového eshopu www.moredarcekov.sk

10.1 Spoločnosť JR Company s.r.o. , ktorá prevádzkuje eshop www.moredarcekov.sk upozorňuje, že informácie uvedené na www.moredarcekov.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť JR Company s.r.o. , ktorá prevádzkuje eshop www.moredarcekov.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť JR Company s.r.o. , ktorá prevádzkuje eshop www.moredarcekov.sk nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10.4.  Spoločnosť JR Company s.r.o. , ktorá prevádzkuje eshop www.moredarcekov.sk týmto upozorňuje, že odtieň alebo farba produktov na obrázkoch sa nemusí zhodovať. Vždy sa snažíme podať Vám čo najlepšie informácie a fotky no používame neprofesionálnu techniku, vďaka ktorej nemusia byť fotky presné. Všetky dôležité informácie ohľadom produktov nájdete u nás v predajni Trstín 199, 919 05 Trstín.

 

čl. 11

Ochrana osobných údajov

11.1 Spoločnosť JR Company s.r.o. , ktorá prevádzkuje eshop www.moredarcekov.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov. Informačné systémy (Moredarčekov - Predaj tovaru, Moredarčekov - Marketing, Moredarčekov - Vernostný program) sú prihlásené na UOOU. Spoločnosť JR Company s.r.o. sa pri prevádzkovaní e-shopu www.moredarcekov.sk riadi nariadením zákona č. 122/2013 z čoho vyplýva aj bezpečnostná smernica, ktorú dodržuje. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. 

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch a zároveň tým dávate súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi e-shopu JR Company s.r.o. ako aj ekonomickej firme EKONOM OFFICE s.r.o., ktorá pracuje s osobnými údajmi, zároveň súhlasíte s poskytnutím údajov externým dopravcom, za účelom splnenia objednávky, teda doručenie tovaru kupujúcemu. 

Vykonaním objednávky, teda kúpnej zmluvy dáva objednávateľ súhlas Prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy-(odoslaním objednávky)-súhlasom s Obchodnými podmienkami, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@moredarcekov.sk. 

 

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

 

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe, alebo nás o tom informujte priamo na telefónnom čísle 0948 19 19 17 alebo na email info@moredarcekov.sk. 

 

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

čl.12

Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na www.moredarcekov.sk sa predpokladá zo strany

Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie

technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na

www.moredarcekov.sk . Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich

sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke

www.moredarcekov.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho

upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť  za priame, nepriame

alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky moredarcekov.sk

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť

tovar.Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek

zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto obchodných

podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.moredarcekov.sk  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú

z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane

sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne

riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň

potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami

Predávajúceho.

 

 

 

 

 

 

Kontrolné orgány:

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
           033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk 

Komunikačný odbor

tel. č.: 02/58272 162, 02/582 72 164 
ui@soi.sk 
marta.godalova@soi.sk

 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch  0850 111 937

 

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 117 
          02/58272 125 
          02/58272 130 - 3

          02/58272 159 
lubica.flimelova@soi.sk 

 

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov

tel. č.: 02/58272 137 - 9 
          02/58272 145 - 6 
eva.ticha@soi.sk  

 

 

 

 Zákaz fajčenia na tejto stránke a v našej kamennej predajni Trstín 199. Fajčenie vážne ohrozuje Vaše zdravie a zdravie všetkých okolo Vás

                     

                          ZÁKAZ FAJČENIA !!!            v našej kamennej predajni Trstín 199.

Fajčenie vážne ohrozuje Vaše zdravie a zdravie        

                     všetkých vo Vašom okolí.

 

ZÁKAZ FAJČENIA

Oznámenie o porušovaní zákona 377/2004 Z.z. (v zmysle novely zákona 377/2004 Z.z. zákonom 547/2010 Z.z)o ochrane nefajčiarov je možné podať na týchto kontrolných orgánoch:

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
           033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická 17, 842 13 Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Adresa : Zavarská 11, 918 21 Trnava

Tel : 033 592 2112, 550 1447, 592 2119

Fax : 033 550 1407

Email: Riaditel.TT@svps.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR – Trnavská 52, 826 45 Bratislava, tel.: 02/49 284 111

 

Obecný úrad v Trstíne tel.: 033/5589262 alebo 033/5589123

 

Prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy


Železničná doprava Trnava: Bulharská 2475/44, 91701 Trnava, +421 335 352 891

Autobusová doprava Trnava: SAD TRNAVA, a.s. Nitrianska 5 917 02 TRNAVA Tel: +421 33 5908 420, e-mail: sekretariat@sadtrnava.sk

 

Policajný zbor, odbor poriadkovej polície prezídia Policajného zboru Račianska 45, 812 Bratislava tel. 09610-50351

 

Obvodné oddelenie policajného zboru, Trstín :  Trstín 198, 919 05 Trstín, Telefón:0961 103 825   Fax: 0961 103 829

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave: Starohájska 3, 917 01 Trnava, tel:  0961 10 1111