VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Úvod InfoVZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Vyplňte a zašlite tento formulár poštou alebo emailom na info@moredarcekov.sk len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ...................................................................................................... (ďalej len ako „spotrebiteľ“) týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou JR Company s.r.o., so sídlom Buková 290, 91910 Buková, IČO: 46739360, DIČ: 2023552740 (ďalej len ako „predávajúci“). Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

Dátum prijatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov): ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................Dátum prevzatia výrobku: ...............................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou: ...................................................................................................................................................................Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):......................................................................................... Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ...........................................................................................

Ďalšie informácie sú k dispozícii v eshope, sekcia "Obchodné podmienky"

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................

Predávajúci nie je povinný preplatiť náklady na prepravu tovaru od zákazníka k predávajúcemu ak ide o vrátenie tovaru bez udania dôvodu.